Alternativní zdroje energie

Solární zařízení

Sluneční paprsky dopadající na zemský povrch jsou rezervoárem energie, kterou mohou právě solárně termické kolektory přeměnit na teplo do domácnosti. Nespornou výhodou technologie je fakt, že Slunce je nevyčerpatelným a ekologickým zdrojem energie, který díky stálému růstu cen energií ušetří v domácnosti nemalé výdaje. Solární zařízení je systémem takřka bezúdržbovým, uživatel cca po 5 letech nechá vyměnit teplonosné médium.

Princip solárních systémů spočívá v zachycení slunečních paprsků na absorpční ploše solárního zařízení a přeměně sluneční energie na energii tepelnou. Ta je pak pomocí teplonosné kapaliny odváděna do soustavy trubek vedoucích k tepelnému výměníku, jehož úkolem je kumulovat tepelnou energii.

Solární zařízení slouží ke dvěma účelům

  • Příprava teplé vody 
  • Podpora vytápění 

Dimenzování výkonu solárního zařízení musí vždy spočítat zkušený technik, který navrhne jeho nejvhodnější umístění nebo typ. Systémy pro konkrétního zákazníka se liší počtem kolektorů, objemem akumulační soustavy (bojleru), velikostí expanzní nádoby, délkou potrubních rozvodů a množstvím teplonosné kapaliny.

Kotle na biomasu

Biomasa je veškerá hmota biologického původu. Pro účely využívání energie jsou cíleně pěstovány různé rostliny nebo se využívá odpadů ze zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Pro vytápění v domácnostech se využívá přímého spalování biomasy v kotlech které pracují na principu zplyňování paliva a následného spalování plynu. Takový systém umožňuje dobrou regulaci, která je srovnatelná s plynovými kotli.

Jako palivo slouží nejčastěji brikety z pilin, dřevní štěpka, dřevěný odpad či polenové dříví. Nejoblíbenějším palivem jsou pilinové pelety (granule získané vysokotlakým lisováním dřevěného dopadu), které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní skladování. Nespornou výhodou pilinových pelet je fakt, že při spalování vzniká jen minimální množství popela, který lze navíc použít jako zahradní hnojivo.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie umožňující získávat tepelnou energii z obnovitelných přírodních zdrojů – vody, země, vzduchu v kterých je obsaženo obrovského množství tepla. Princip tepelného čerpadla si lze představit tak, že látku (vodu, zemi nebo vzduch) ochladíme o několik málo stupňů, čímž odebereme teplo a tuto energii využijeme při ohřevu v domácnosti.

Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní. Vnitřní jednotka zajišťuje předávání tepla do topného systému, Venkovní část zajišťuje odebírání tepla ze zvoleného "zdroje" (země, vzduchu, vody).

Výhodou použití tepelného čerpadla je především bezúdržbový provoz nezatěžující životní prostředí, krátká návratnost investice, možnost klimatizace objektu. Nespornou výhodou je i fakt, že provoz tepelného čerpadla je zcela bezpečný-nehrozí nebezpečí výbuchu nebo vznícení, nedochází ke vzniku oxidu uhelnatého.

 

 

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.